Bergteknisk ansvarlig

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Direktoratet for mineralforvaltning.

  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis.
  • Bevis for søkers nasjonalitet.
  • CV.

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF. Godkjenning gis kun for et bestemt uttak, ikke som en generell autorisasjon for å utøve en yrkesprofesjon som bergteknisk ansvarlig. Det er størrelsen på uttaket og om uttaket er under jord eller dagbrudd som avgjør om det kreves godkjenning.

Bergteknisk ansvarlig skal sørge for at:

  • uttaket av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
  • driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
  • driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

Funksjonen som bergteknisk ansvarlig ses i sammenheng med det enkelte uttak, og hvilke krav som stilles til den bergtekniske ansvarliges kvalifikasjoner avhenger av uttakets størrelse og kompleksitet. 

  • For underjordsanlegg og større dagbrudd med et samlet årlig uttak > 500 000 m3 masse, kreves at bergteknisk ansvarlig har eksamen med nivå «master of technology» med spesialisering innenfor drift på mineralske ressurser (forskriftenes §3.2).
  • For dagbruddsanlegg med et samlet årlig uttak mellom 15.000 m3 og 500 000 m3 pr. år kreves to-årig fagskoleutdanning med fordypning i bergteknikk. Likestilt er bestått stigereksamen fra Statens bergskole (forskriftenes § 3-3).

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk, men Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve at søkeren dokumenterer å ha nødvendige språkkunnskaper for å kunne utøve stillingen som bergteknisk ansvarlig i Norge.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av forskrift til mineralloven kapittel 4.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for mineralforvaltning krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade,
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Tlf: 73 90 46 00

Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Åpne kontaktskjema