Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden sendes av den personen som ønsker å bli godkjent revisor i Norge. Det er ikke et lovkrav å være godkjent revisor for å være ansatt som revisormedarbeider i et revisjonsforetak.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Hvis du har norsk ID skal du bruke Altinn-skjemaet KRT-1019.

  • Dokumentasjon på revisorgodkjenning fra hjemlandet (yrkeskvalifikasjonsbevis). Beviset må være gyldig per søknadsdato. Godkjenningen skal være er registrert i et offentlig register, og adressen til registeret skal oppgis i søknaden.
  • Kopi av fullstendig og originalt vitnemål, inkludert karakterutskrift, hvor det fremkommer fagsammensetning og antall års utdanning.
  • Utdanningsdokumentasjonen oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk.
  • Bekreftelse på minst tre års praksis, hvorav minst to år revisjonspraksis. Bekreftelsen må angi arbeidsoppgaver, tidsperiode og stillingsprosent.
  • Evt. karakterutskrift for bestått egnethetsprøve avlagt i Norge.
  • Politiattest eller annen form for dokumentasjon av vandel.
  • Utskrift av siste skattemelding eller annen form for dokumentasjon av din økonomiske situasjon. 

.

Merknader

  • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Revisjonsdirektivet gjelder i alle EU/EØS-land, og angir vilkår for godkjenning som revisor. Yrkeskvalifikasjonsregelverket må sees i sammenheng med revisjonsdirektivet. Søkere som er godkjent revisor i et annet EU/EØS-land kan få godkjenning i Norge under visse vilkår.

Egnethetsprøve

Den juridiske delen av den norske revisorutdanningen vil som regel ikke være dekket av den utdanningen søker har gjennomført i annet EØS-land. I praksis innebærer dette at søker med revisorgodkjenning fra annet EU/EØS-land normalt må gjennomføre egnethetprøve. Hvis søker har praksis fra revisjon av norske foretak, vil Finanstilsynet vurdere om søkers arbeidserfaring helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).

Hvordan gjennomføre egnethetsprøven

Egnethetsprøven består av beståtte eksamener i skatterett og rettslære i henhold til studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon fastsatt av det enkelte studiested i Norge. Det kreves at karakteren C eller bedre på eksamenene for å ha bestått egnethetsprøven. Søkere må selv melde seg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift. Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested. 

Master i regnskap og revisjon tilbys ved NHH (Norges Handelshøyskole), Handelshøyskolen BI, Nord universitet, Universitetet i Stavanger (UiS), NTNU , OsloMet storbyuniversitet, Universitetet i Agder (UiA), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Språkkrav:

Nei.
Finanstilsynet kan kreve at søkeren dokumenterer at vedkommende har nødvendige språkkunnskaper for å utøve lovbestemt revisjon i Norge. 

Kriterier/vilkår for godkjenning:

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Revisorloven og revisorforskriften.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema