Egen bil i næring (yrkesbil)

Er du innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap og benytter bil i næringen, kan du ha fradragsrett for bilholdet. Det er to modeller for fradragsføring, avhengig av bruken, kjørelengde og biltype.


Hvis du i arbeidssammenheng kjører mindre enn 6 000 kilometer med bilen din, kan du føre fradrag etter en kilometersats på kroner 3,50 (2019). Da kan du ikke føre fradrag for andre kostnader i forbindelse med bilholdet.

Kjører du mer enn 6 000 kilometer i næring med bilen, skal du ikke føre fradrag for kilometer. I stedet må du føre fradrag for de faktiske kostnader for hele bilholdet i regnskapet ditt. Du må videre tilbakeføre kostnader som gjelder den private bruken av bilen (sjablongregel). Det er ikke krav til å føre kjørebok ved bruk av egen bil i næring, men en nøyaktig utfylt kjørebok vil kunne være avgjørende dokumentasjon ved spørsmål om fradragsførselen. Benytter du flere biler, vil hver enkelt bil vurderes for seg.

Yrkesbil

Hvis du har behov for varebil klasse 2 i virksomheten din, er det egne fradragsregler for dette: Du kan føre fradrag for faktiske utgifter av bilholdet uansett kjørelengde. Kostnader ved privat bruk kan enten tilbakeføres (sjablongregelen), eller du må inntektsføre kroner 3,40 per kilometer som bilen har vært brukt privat. Velger du sistnevnte løsning må det føres elektronisk kjørebok som dokumenterer den private bruken.

Skatte-ABC om yrkesbil (Skatteetaten)

Tilbakeføring av privat bruk (sjablongregelen)

Tilbakeføring av privat bruk fastsettes på grunnlag av bilens listepris. Du vil bli skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til 314 400 kroner (2019: 308 500 kroner) og 20 prosent av det overskytende. Den skattepliktige fordelen skal likevel ikke overstige 75 prosent av beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Avskrivningen av bilen skal tas med i beregningsgrunnlaget (avskrivningssatsen er 17 prosent av bilens listepris som ny).

Skatteetaten – bilpriser – listepris som ny

Hvis det er et tjenstlig behov for en varebil i klasse 2, gis det et bunnfradrag hvor listeprisen reduseres med 50 prosent, men maksimalt 150 000 kroner. For varebiler klasse 2 som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, skal bilens listepris som ny settes til 75 prosent, før den reduseres med bunnfradraget.

Leies eller leaser du bilen, skal leien tas med i de samlede kostnadene for bilholdet, mens avskrivningene holdes utenfor.

Skatteforskriften om beregning av bilholdskostnader

Eksempel 1:

Beregning av inntektstillegg for personbil:

Bilen kostet 320 000 kroner da den ble kjøpt ny i 2018, og de totale driftskostnadene i 2020 er på 35 000 kroner. Beregnede avskrivninger (17 %) er 320 000 x 0,83 x 0,83 x 0,17= kr 37.476. (Ved å multiplisere beløpet med 0,83 finner man bilens verdi etter avskrivning for hvert enkelt år, og når man multipliserer beløpet med 0,17, finner man avskrivningen for inneværende år.)

Sjablongtillegg - Beregnet inntektstillegg kr
314 400 x 30 % 94 320,- Driftskostnader 35 000,-
(320 000 - 314 400) x 20 % 1 120,- + avskrivinger 37 476,-
- - Sum totale kostnader 72 476,-
Beregnet privat fordel 95 440,- 75 % av kr 72 476 54 357,-

Inntektstillegget for privat bruk vil være det som er lavest av sjablongtillegget og det beregnede inntektstillegget. I dette eksemplet skal altså kr 54 357,- legges til din inntekt.

Eksempel 2:

Beregning av inntektstillegg for varebil klasse 2 når det foreligger tjenstlig behov for bilen: Utgangspunkt som eksempel 1.

Nypris kr 320 000,-.
Bunnfradraget (50 %, men maksimalt kr 150 000 blir kr 150 000).
Listepris etter bunnfradrag: kr 170 000.

Tekst Beregning Sum
Sjablongtillegg 170 000 x 30 % = 51 000 Beregnede kostnader 54 357 (likt regnestykke som i eksempel 1)

I dette eksemplet skal altså 51 000 kroner legges til din inntekt.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema