Om denne tenesta

Melding om endring i verksamda, som endring i antall og sammensetninga av helsepersonellgrupper og årsverk, skal sendes Norsk pasientskadeerstatning seinast 1. februar.

Oppstart av nye verksamdar meldes fortløpande gjennom året og innan ei veke etter oppstart av pasientbehandlinga.

Opphøyr av verksamd skal meldes skriftleg innan 1 måned etter at verksamda har opphøyrt, per post eller e-post, npeprivat@npe.no

Alle verksemdar som yt helsehjelp utanfor den offentlege helse- og omsorgstenesta skal betale tilskot til NPE. Denne tilskotsordninga sikrar at pasientar som har fått ein skade etter feilbehandling, får den erstatninga dei har krav på.

Unntak gjelde for medarbeidarar som er knytte til ein bransje-/profesjonsforening som har kollektivavtale med Norsk pasientskadeerstatning.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Norsk pasientskadeerstatning - privat sektor.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos NPE svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 22 99 37 70
E-post: npeprivat@npe.no

Åpne kontaktskjema