Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 %

For salg av alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol må man søke bevilling fra kommunen. Man må ha bevilling før virksomheten kan starte.

Om denne tjenesten

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Kommunale tjenester.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det kan være ulike vedleggkrav i ulike kommuner. Kravene framgår av det enkelte skjemaet. Det er lurt å skaffe seg en oversikt over kravene før du starter utfyllingen. Dette er det vanlig å kreve:

Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
Firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
Skatteattest.

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, men ikke lenger enn 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.
Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering og gjelder for salg og utlevering av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Det kreves god vandel.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Merknader:

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema