Må jeg ha revisor?

Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken organisasjonsform du har og størrelsen på virksomheten.


Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette.

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du velge et godkjent revisjonsselskap eller en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen.

Revisorloven om revisjonsplikt

Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din.

Finanstilsynet - søk etter godkjent revisor

Revisorloven om revisors opplysningsplikt

Aksjeselskap (AS)

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at  årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for fravalg av revisjon.

Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis:

  • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
  • balansesummen er under 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Fravalg av revisjon i eksisterende aksjeselskap

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret. 

Fravalg av revisjon i nye aksjeselskap

Dersom det i stiftelsesdokumentet til et nytt aksjeselskap ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres. Det anses da automatisk som at aksjeselskapet har valgt bort revisjon.

Aksjeloven om fravalg av revisjon

Brønnøysundregistrene om fravalg av revisjon

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven

Morselskap i konsern

Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet.

For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over en annen virksomhet, enten som eier av aksjer eller andeler, eller i avtale.

Aksjeloven - definisjon av konsern

Enkeltpersonforetak

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er over 5 millioner kroner forrige regnskapsår, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

  • Balansen viser eiendeler over 20 millioner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 20 årsverk

Ansvarlige selskap (ANS/DA)

Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt.

Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt under følgende forutsetninger:

  • Driftsinntektene er 5 millioner kroner eller mer, eller
  • Antallet deltakere er over 5, eller
  • Hvis samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.

Samvirkeforetak

Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når driftsinntektene forrige regnskapsår er 5 millioner kroner eller mer.

NUF

Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når driftsinntektene forrige regnskapsår er 5 millioner kroner eller mer.

Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

Et revisjonspliktig aksjeselskap kan velge bort revisjon året etter at terskelverdiene er under grensene.

I et revisjonspliktig enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, samvirkeforetak eller NUF må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje regnskapsåret.

Revisorloven om revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor

Aksjeloven om unntak fra revisjonsplikten

 

Eksempel

Aksjeselskap

Eksempelbedriften AS startet opp i 2015. Bedriften har inntekter på under 6 millioner de første årene, og tilfredsstiller ellers kravene for å kunne velge bort revisjon. De har valgt å benytte seg av muligheten, og har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

I år 2017 får de en ekstraordinær stor leveranse, og har 7 millioner kroner i inntekter dette året. Det betyr at de blir revisjonspliktig for det påfølgende året, altså for året 2018.

I 2018 omsetter de for 4 millioner, men må likevel revidere regnskapet i og med at det er forrige års regnskap (2017) som legges til grunn.

I 2019 melder de igjen fravalg av revisjon, på bakgrunn av at inntektene for 2018 er under grensen.

Samvirkeforetak

Fellesblomster SA ble opprettet i 2015. Det første året har samvirkeforetaket en inntekt på 3,5 millioner. Grensen for revisjonsplikt er over 5 millioner, og samvirkeforetaket har derfor ikke revisjonsplikt.

I 2016 får de en stor ordre og inntektene øker til 5,5 millioner kroner. Grensen for revisjonsplikt passeres. Det betyr at samvirkeforetaket blir revisjonspliktig det påfølgende året (2017).

I 2017 faller inntektene til 4,5 millioner kroner. Samvirkeforetaket må likevel revidere regnskapet i både 2017 og 2018, fordi de må være under grensen to år på rad før revisjonsplikten faller bort. Hvis samvirkeforetaket har inntekter under 5 millioner også i 2018, faller revisjonsplikten bort fra og med 2019.

Særattestasjoner

Vær oppmerksom på at selv om virksomheten din ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon av revisor.

For eksempel krever aksjeloven at en revisor skal bekrefte innskutt kapital i et aksjeselskap dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder både ved stiftelse av aksjeselskapet og eventuelt senere kapitalforhøyelse.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema