Må jeg ha revisor?

Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette.


Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du velge et godkjent revisjonsselskap eller en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes inn sammen med årsregnskapet. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne beretningen.

Revisorloven om revisjonsplikt

 

Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til selskapet ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan vedkommende ikke være revisor for selskapet ditt.

Finanstilsynet - søk etter godkjent revisor

Revisorloven om revisors opplysningsplikt

 

Aksjeselskap (AS)

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kalles for fravalg av revisjon.

Selskapet kan velge bort revisjon hvis:

  • driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
  • balansesummen er under 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

 

Fravalg av revisjon i aksjeselskap

Eksisterende aksjeselskap

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor. Fravalg av revisjon meldes via Altinn på skjema Samordnet registermelding, og er gjeldende så snart det er registrert i Foretaksregisteret. 

Nye selskap

Dersom det i stiftelsesdokumentet til et nytt aksjeselskap ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres. Det anses da automatisk som at selskapet har valgt bort revisjon.

Inntreden av revisjonsplikt i AS

Når driftsinntektene, balansesummen eller årsverkene overstiger grensen, inntrer revisjonsplikten fra og med året etter.

Aksjeloven om fravalg av revisjon

Brønnøysundregistrene om fravalg av revisjon

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven

 

Eksempel:

Eksempelbedriften AS startet opp i 2012. Bedriften har inntekter på under 5 millioner (6 millioner fra 2018) de første årene, og tilfredsstiller ellers kravene for å kunne velge bort revisjon. De har valgt å benytte seg av muligheten, og har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

I år 2015 får de en ekstraordinær stor leveranse, og har 7 millioner kroner i inntekter dette året. Det betyr at de blir revisjonspliktig for det påfølgende året, altså for året 2016.

I 2016 omsetter de for 4 millioner, men må likevel revidere regnskapet i og med at det er forrige års regnskap (2015) som legges til grunn.

I 2017 melder de igjen fravalg av revisjon, på bakgrunn av at inntektene for 2016 er under grensen.

Morselskap i konsern

Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet.

Aksjeloven - definisjon av konsern

 

Enkeltpersonforetak

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

  • Balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk.

 

Ansvarlige selskap (ANS/DA)

Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt.

Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt under følgende forutsetninger:

  • Driftsinntektene er på 5 millioner kroner eller mer, eller
  • Antallet deltakere er over 5, eller
  • Hvis samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen for over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.

Samvirkeforetak

Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når driftsinntektene er på 5 millioner kroner eller mer.

NUF

Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når driftsinntektene er på 5 millioner kroner eller mer.  

Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?

Gjelder for enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, samvirkeforetak og NUF:

Når grensene passeres og foretaket blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten det påfølgende året (for aksjeselskap gjelder egne regler). Når du er revisjonspliktig må driftsinntektene være under grensen to år på rad før du kan si opp revisoren. Revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje året. 

Særattestasjoner

Vær oppmerksom på at selv om foretaket ditt ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon av revisor.

For eksempel krever aksjeloven at et avviklingsregnskap i et AS skal være revidert. Det betyr at et aksjeselskap som ikke er revisjonspliktig likevel må få en revisor til å revidere avviklingsregnskapet da dette er gitt i en særregel.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema