Om denne tenesta

Rapporteringspliktige tilhøve skal meldast snarast, og innan 72 timar etter ei ulykke/hending. Skjema blir lagra automatisk kvar gong du byter side. La felt som ikkje er relevante stå blanke.

Dersom det blir problem eller feil med innsendingstenesta under utfyllinga, gje gjerne tilbakemelding på NF-2007@caa.no

Kjente feil i skjema:
   - Feil i kobling mellom pilot/copilot angående antall timer erfaring.
   - Feilmelding ved innfylling av registreringsnummer. 
   - Noen felter krever et format som ikke passer alle situasjoner (f.eks. utenlandsk personnummer).

Løsning: Fyll inn noe som aksepteres i skjemaet. Og opplys om den korrekte verdien i fritekstfeltet der du beskriver hva som skjedde. 

Alle aktørar innan sivil luftfart som har rapporteringsplikt i høve til Rapporteringsforordninga artikkel 4 punkt 6. Dei som er rapporteringspliktige er delt inn i ulike rapporteringsgrupper (flygemannskapsmedlem, vedlikehaldspersonell osb.)

Kva skal rapporteras?

Det finst ei liste over kva tilfelle som aktørane skal rapportere, fordelt på rapporteringsgruppene.

Alle kan fylle ut dette skjemaet, uavhengig av statsborgarskap og/eller rolle i Altinn.

Formålet med rapporteringa er forbetring av flytryggleiken gjennom innsamling og deling av informasjon.

Din rapport vil ikkje bli brukt til å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skuld og ansvar, og luftfartslovens kapittel XII forbyr bruk av rapportert informasjon til anna enn sikringsarbeid.

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Vi treng nokre opplysningar om deg når vi skal handsame rapporten. Formålet med personopplysningane er å kunne kontakte deg for meir informasjon rundt innhaldet i rapporten.
Personopplysningane blir handsama i tråd med GDPR (EU si personvernforordning (2016/679)). Grunnlaget for handsaminga er artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. EU forordning 376/2014 – rapporteringsforordninga.
Opplysningane blir lagra på rapporten så lenge rapporten ligg i vår database, og vil bli brukt dersom vi på eit seinare tidspunkt skulle ha behov for å kontakte deg. Du kan derfor ikkje krevje at vi skal slette dei personopplysningane som vi har registrert. Rapportar om luftfartstilhøve er unntatt offentlegheit og vil ikkje bli utlevert ved eventuelle førespurnader om innsyn. Dersom du menier at opplysningane blir handsama i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er handsamingsansvarlig. Du kan kontakte vårt personvernombod på personvernombud@caa.no.

Skjemaet NF-2007 er i alt på 16 sider og er tilpassa dei ulike rapporteringsgruppene. Rapporteringsgruppe og type rapport avgjer kva for sider som må fyllast ut.

Skjemaeigar er Luftfartstilsynet, innkrevjarar er Luftfartstilsynet (alle sakar) og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) (ulykker og alvorlege hendingar).

Trenger du hjelp?

Faglige spørsmål om innholdet i skjemaet rettes til Luftfartstilsynet:

E-post: NF-2007@caa.no
Tlf: 75 58 50 00

Spørsmål om fagsystemintegrasjon rettes til Luftfartstilsynet v/Lars R. Holm:

E-post: lrh@caa.no
Tlf: 97 69 07 99

Dersom du har behov for umiddelbar kontakt med Luftfartstilsynet i forbindelse med en ulykke, kan du ringe Luftfartstilsynets beredskapstelefon 926 42 632. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet - året rundt.

Åpne kontaktskjema