Formue av næringseigedom (RF-1098) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Skattytar som ved utgangen av inntektsåret eig næringseigedom.

Du har same frist for å levere RF-1098 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skattytar, selskap med deltakarfastsetting og norsk-kontrollert selskap i lågskatteland (NOKUS) som eig utleigd næringseigedom ved slutten av inntektsåret skal levere RF-1098. Børsnotert selskap, selskap som direkte eller indirekte er eigd av eit børsnotert selskap, og personar/institusjonar som er fritekne frå skatteplikt etter skattelova § 2-30, treng ikkje levere RF-1098. Sjå elles eiga rettleiing (RF-1099) for utfylling av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema