Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivande og selskap er utsett frå 31. mai til 31. august. Det er ikkje mogleg å søke om ytterlegare utsetjing. Vi oppmodar likevel til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

Om denne tenesta

Fristen for å søkje om utsetjing for levering av skattemeldinga for næringsdrivande for inntektsåret 2019 er 31.05.2020. Skjema for søknad om utsett frist for inntektsåret 2019 er tilgjengeleg frå 02.01.2020 til og med 31.05.2020. Dersom søknaden blir innvilga gis det inntil ein månads utsetjing.

Skjemaet skal sendast inn av næringsdrivande som søkjer utsett leveringsfrist for RF-1030 for næringsdrivande, RF-1028, RF-1215 eller RF-1245.

Skjema kan ikkje brukast av skattepliktige etter petroleumsskatteloven som leverer skattemelding RF-1323. Dei må kontakte Oljeskattekontoret for å søkje om utsetjing.

Lønnstakarar og pensjonistar brukar RF-1115. Rekneskapsførarar og revisorar som bistår næringsdrivande klientar kan søkje om utsetjing til 30. juni for inntil 10% av klientane ved å levere RF-1113 elektronisk via Altinn.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar, Revisormedarbeidar eller Rekneskapsførar utan signeringsrett.
Signering kan du gjøre med rolla Avgrensa signeringsrett, Rekneskapsførar med signeringsrett, Revisorrett eller Ansvarleg revisor.

Manglar du desse rollene, må du få nokon til å gi dei til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema