Ferieavvikling ved sjukdom, under foreldrepermisjon og i oppseiingstid

Arbeidstakarar som blir sjuke før ferien, kan krevje at ferien vert utsett til seinare i ferieåret. Den tilsette må skaffe legeerklæring og levere krav om utsetjing seinest dagen før ferien byrjar.


Sykdom før eller i ferien

Arbeidstakar som blir sjuk delar av eller heile ferien, kan krevje tilsvarande tal dagar ferie seinare i ferieåret. Også her må arbeidstakar skaffe legeerklæring, og levere kravet snarast mogleg etter at arbeidet er teke opp att.

Retten til å utsetje feriedagane eller få nye feriedagar gjeld berre for dei lovbestemde feriedagane.

Arbeidstilsynet om ferie

Ferieloven om sykdom i ferien

Ferieloven

Ferie og karantene

Arbeidstakarar som sit i pålagd karantene etter reise eller karantene etter nærkontakt med smitta person, og får sjukepengar etter den mellombelse forskrifta om karantene frå folketrygdlova og arbeidsmiljølova i samband med covid 19 pandemien, har ikkje krav på å få utsett allereie avtalt ferie som fell saman med karanteneperioden. 

Ferie og foreldrepermisjon

Arbeidstakar har rett, men ikkje plikt til å avvikle lovbestemd ferie i løpet av permisjonstida når han/ho får foreldrepengar. Permisjonen vert då forskyvd tilsvarande perioden ein har ferie.

Ferie og militærteneste

Du kan ikkje påleggje ein arbeidstakar å ta ut ferie under pliktig teneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i samband med repetisjonsøving i Forsvaret, med mindre arbeidstakaren samtykkjer i dette.
Fell plikttenesta saman med allereie fastsett ferie, kan arbeidstakaren krevje utsetjing av feriedagane.

Ferie i oppseiingstida

Du kan ikkje leggje ferie til oppseiingstida med mindre arbeidstakaren samtykkjer i dette. Unntaket er dersom oppseiingsfristen er 3 månader eller lengre.

Ferie i oppsigelsestiden

 

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema