Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1268 elementer i listen

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
RF-1088K(Åpne skjemaet i Altinn) Aksjeoppgaven 2014 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1086(Åpne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
RA-0595(Åpne skjemaet i Altinn) Ambulansetjenesten Statistisk sentralbyrå
A01(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A06(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A02(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Toll- og avgiftsdirektoratet
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
KS-0125(Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
SLV-2001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01(Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0352(Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
RF-1316(Åpne skjemaet i Altinn) Attestbestilling Skatteetaten
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon og lisens som lege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ambulansearbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som apotektekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som audiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som bioingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ergoterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fotterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fysioterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsefagarbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som jordmor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som kiropraktor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som optiker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortopediingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortoptist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som perfusjonist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som psykolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som radiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som sykepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannhelsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannlege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannpleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tanntekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som vernepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
RA-0730(Åpne skjemaet i Altinn) Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0649(Åpne skjemaet i Altinn) Avfall fra tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0524 Avfall i industri, bergverk og utvinning Statistisk sentralbyrå
Mdir-009(Åpne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
RD-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgave - Særavgifter Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0699(Åpne skjemaet i Altinn) Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RF-1084(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avskrivning Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
RF-1052(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avstemming av egenkapital Skatteetaten
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
AFP-01 / AFP-02(Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1231(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
NAV 25-01.15(Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0115(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
GA-8025(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om vergemål Statens sivilrettsforvaltning
RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Skatteetaten
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
RF-1307(Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211(Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
RA-0629(Åpne skjemaet i Altinn) Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politidistriktene
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politidistriktene
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003(Åpne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
RF-1299(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Bli e-bruker: Elektronisk post fra Skatteetaten Skatteetaten
RF-1140(Åpne skjemaet i Altinn) Boligsameie - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1139(Åpne skjemaet i Altinn) Boligselskap - likningsoppgaver Skatteetaten
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1125(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bruk av bil Skatteetaten
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
CEMT-søknad Statens vegvesen
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
KRT-1081(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1070(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolider Finanstilsynet
KRT-1085(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV LCR-rapportering, konsolidert Finanstilsynet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
NVE-0019(Åpne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
RA-0724(Åpne skjemaet i Altinn) Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RF-1246(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1221(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1220(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
NA-0201 Ditt førerkort Statens vegvesen
KRT-1001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
FD-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
RF-1223(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Drosje- og lastebilnæring Skatteetaten
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
(Åpne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk første halvår 2015 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
RA-0482(Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i engrosmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0483(Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i sluttbrukermarkedet Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
SLV-1006(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere brukerforhold Statens legemiddelverk
SLV-1005(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-1001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
RF-1291(Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292(Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
RF-1453(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av navn Skatteetaten
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
RG-0163 Enkel garantierklæring Toll- og avgiftsdirektoratet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RF-1320(Åpne skjemaet i Altinn) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Skatteetaten
RA-0735(Åpne skjemaet i Altinn) Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
RA-0604(Åpne skjemaet i Altinn) Finansiering av politiske partier Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
RF-1213(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fiske Skatteetaten
RA-0232(Åpne skjemaet i Altinn) Fjernvarme- og fjernkjølstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0647(Åpne skjemaet i Altinn) Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
RF-1400(Åpne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
RF-1034(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Skatteetaten
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
A05(Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
SI-1001(Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om lønn Statens innkrevingssentral
RF-1452(Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om navnevalg Skatteetaten
RF-1269(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS Skatteetaten
KRT-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
BEST369E(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Toll- og avgiftsdirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
RF-1098(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av skogeiendom Skatteetaten
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KRT-1029(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
RA-0690(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringstransaksjoner Statistisk sentralbyrå
RF-1217(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
RF-1147(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
GA-8042(Åpne skjemaet i Altinn) Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) Statens sivilrettsforvaltning
KRT-1102(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Foretak Finanstilsynet
KRT-1103(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1100(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Foretak Finanstilsynet
KRT-1101(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Gruppe Finanstilsynet
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
RF-1310(Åpne skjemaet i Altinn) Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – likningsoppgaver Skatteetaten
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
KRT-1060(Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
RF-1141(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
VT-1507 Gjeldsbrev fra Lånekassen Lånekassen
(Åpne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av ansvarshavende i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven Direktoratet for byggkvalitet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RD-0023 Grensepasseringsattest Toll- og avgiftsdirektoratet
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
RA-0571(Åpne skjemaet i Altinn) Hagebruksundersøkelsen Statistisk sentralbyrå
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
KRT-1175(Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-Avledet balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-Tilleggsspesifikasjoner Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-vedlegg Statistisk sentralbyrå
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
NPE-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetjenester til Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
SLF-840(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
Innrapportering av nettpåslag Enova
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
NVE-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
NVE-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1183(Åpne skjemaet i Altinn) Innskudd, utlån og renter – likningsoppgaver Skatteetaten
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Toll- og avgiftsdirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0652(Åpne skjemaet i Altinn) Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638(Åpne skjemaet i Altinn) Investeringer i utlandet Statistisk sentralbyrå
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Miljødirektoratet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RF-1305(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
RF-1302(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1304(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – melk Skatteetaten
RF-1303(Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – slakt Skatteetaten
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
RF-1117(Åpne skjemaet i Altinn) Klage på likningen Skatteetaten
KS-0072(Åpne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0073(Åpne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RF-1206(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Konsernbidrag Skatteetaten
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1306(Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende) Skatteetaten
RF-1306(Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1030-A(Åpne skjemaet i Altinn) Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kontrollerte transaksjoner og mellomværender Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
PS-002(Åpne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
RA-0551(Åpne skjemaet i Altinn) Kortdata til Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Statistisk sentralbyrå
RF-1013(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kostpris for landbrukseiendom Skatteetaten
RF-1151(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(Åpne skjemaet i Altinn) Krav om refusjon til andre ordninger Statens pensjonskasse
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
KRT-1009(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1011(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1008(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0695(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) Statistisk sentralbyrå
RA-0627(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsvis fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskap Statistisk sentralbyrå
RA-1601 Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0141-K Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0382-M Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring mv Statistisk sentralbyrå
RA-1506 Kvartalsvis ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0324 Kvartalsvis produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0493 Kvartalsvis undersøkelse om posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0707(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsvise investeringer for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Lakselus Mattilsynet
RF-1177(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Landbruk Skatteetaten
RA-0745(Åpne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkelsen 2015 Statistisk sentralbyrå
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
RA-0374-B Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: chassis Statistisk sentralbyrå
RA-0374-D Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: forsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0374-C Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: påbygg Statistisk sentralbyrå
RA-0374-A Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: reparasjon og service Statistisk sentralbyrå
RD-0042 Lastedeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
RD-0039 Lasteliste Toll- og avgiftsdirektoratet
RA-0678(Åpne skjemaet i Altinn) Ledige stillinger Statistisk sentralbyrå
Legemiddelgrossisters omsetning Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom Skatteetaten
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
RF-1301(Åpne skjemaet i Altinn) Likningsoppgaver som vedlegg Skatteetaten
KRT-1022 Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023 Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Forsvaret
FD-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
RF-1022(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Lønns- og pensjonskostnader Skatteetaten
RF-1015(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Lønns- og trekkoppgave Skatteetaten
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
RA-0500(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politidistriktene
(Åpne skjemaet i Altinn) Mattilsynets skjematjenester Mattilsynet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeplikt om bruk av røntgenapparater i privat veterinærvirksomhet Statens strålevern
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
GA-8029(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om behov for vergemål Statens sivilrettsforvaltning
GA-8044(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om behov for vergemål for mindreårig person Statens sivilrettsforvaltning
TB-0700 Melding om biocid og/eller plantevernmiddel Miljødirektoratet
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorvirksomhet Statens strålevern
NVE-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
KR-0008 Melding om endring til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NVE-0018(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
A04(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om lønnet arbeid i hjemmet Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om meldepliktig hendelse Mattilsynet
MT-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkelig transaksjon Økokrim
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
ME-4003 Melding om oppstart av kringkasting Medietilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
KR-0010 Melding om registrering av fartøy Skipsregistrene
KR-0012 Melding om registrering i norsk skipsregister Skipsregistrene
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Melding om røntgenapparater i tannhelsetjeneste Statens strålevern
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KR-0009 Melding om sletting til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KS-0105(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utvidet fartsområde NIS Sjøfartsdirektoratet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
KR-0013 Melding til skipsbyggingsregisteret Skipsregistrene
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0321 Meldingsskjema Sjøfartsdirektoratet
RF-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave Skatteetaten
RF-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt Skatteetaten
RF-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for primærnæring Skatteetaten
RF-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Merverdiavgift (mva/moms) – søknad om kompensasjon Skatteetaten
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
KS-0310 Miljødeklarasjon Sjøfartsdirektoratet
Miljødirektoratets rapporteringstjeneste Miljødirektoratet
MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
FD-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
RA-0514 Miljøvernutgifter i industri og bergverk Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Min MVA-konto (momskonto) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine arbeidsgivere Skatteetaten
A08(Åpne skjemaet i Altinn) Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine krav og betalinger Skatteetaten
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt frikort Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt landbruksforetak Landbruksdirektoratet
RA-0627-B(Åpne skjemaet i Altinn) Månedlig depotinformasjon fra verdipapirforetak Statistisk sentralbyrå
RA-0374-E Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebildekk Statistisk sentralbyrå
RA-0187(Åpne skjemaet i Altinn) Månedlig omsetning for detaljhandel Statistisk sentralbyrå
RA-0531 Månedlig omsetningsstatistikk for bensinstasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-2900 Månedlig prisstatistikk ved salg til norsk marked, import og eksport Statistisk sentralbyrå
RA-0484 Månedlige detaljpriser Statistisk sentralbyrå
RA-0693(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsbalanse (Rapport 10) Statistisk sentralbyrå
RA-0386 Månedsoppgave over materialpriser til byggekostnadsindeksen Statistisk sentralbyrå
FD-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
Månedsrapport biomasse og lakselus
(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport settefisk Mattilsynet
RA-0485 Nasjonal og internasjonal lastebiltransport Statistisk sentralbyrå
RF-1150(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Nedsetting av inntektsskatt på lønn Skatteetaten
KR-0014 Notification of Assignment of responsibilities imposed by the ISM-code Skipsregistrene
KS-0125/4(Åpne skjemaet i Altinn) Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
PS-404(Åpne skjemaet i Altinn) Ny bestilling av forundersøkelse Patentstyret
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
PS-104(Åpne skjemaet i Altinn) Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent Patentstyret
PS-101(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om patent Patentstyret
PS-301(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om registrering av design Patentstyret
PS-201(Åpne skjemaet i Altinn) Ny søknad om varemerkeregistrering Patentstyret
RF-1312(Åpne skjemaet i Altinn) Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – likningsoppgaver Skatteetaten
FD-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
RF-1149(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsinntekt skattlagt i utlandet Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
RF-1175(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 1 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1167(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 2 Skatteetaten
RF-1170(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap Skatteetaten
RF-1173(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Skatteetaten
RF-1242(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Næringsoppgave for billedkunstner Skatteetaten
RA-0425 Næringsoppgave SSB Statistisk sentralbyrå
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard Statistisk sentralbyrå
KRT-1042(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1041(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
RF-1161(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Skatteetaten
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RA-0375 Omsetningsoppgave Statistisk sentralbyrå
KRT-1021(Åpne skjemaet i Altinn) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1012(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning Skatteetaten
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
RA-0239 Oppgave over omsatte kontor- og forretningseiendommer Statistisk sentralbyrå
RA-0334 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0335 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RF-1021 Oppgave over utbetalt beløp i skadeforsikring Skatteetaten
RF-1049 Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere Skatteetaten
RF-1062 Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Skatteetaten
RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1282(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1295(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) Skatteetaten
RA-0439 Opplysninger om energi brukt som råstoff (år) og lager av kull og koks Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E1 Opplysninger om energibruken i bedriften (E1) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E2 Opplysninger om energibruken i bedriften (E2) Statistisk sentralbyrå
RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning Skatteetaten
RA-0439-T Opplysninger om forbruk og lager av råstoff Statistisk sentralbyrå
Opplysninger om kontorepresentanter - Fullmakt fra signaturberettiget Miljødirektoratet
RF-1199(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Skatteetaten
RA-0299(Åpne skjemaet i Altinn) Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger Statistisk sentralbyrå
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
PTNP02(Åpne skjemaet i Altinn) Oppsigelse av prioritet i mobilnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
RA-0331(Åpne skjemaet i Altinn) Ordretilgang og -beholdning Statistisk sentralbyrå
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank Toll- og avgiftsdirektoratet
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1122(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Overnattings- og serveringssted Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
RF-1241(Åpne skjemaet i Altinn) Pass og stell av barn – likningsoppgaver Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
RA-0645(Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT) Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonsmeldingsskjema Statens pensjonskasse
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk kjøretøykontroll Statens vegvesen
KRT-1025(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
RF-1224(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Personinntekt fra enkeltpersonforetak Skatteetaten
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
(Åpne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
LS-0001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner Lotteri- og stiftelsestilsynet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
Post visit report - ships sailing in Svalbard waters Sysselmannen på Svalbard
RA-0433(Åpne skjemaet i Altinn) Potet- og grovfôravlinger Statistisk sentralbyrå
PPRS brukerbeskrivelse Oljedirektoratet
Price and volum information natural gas Olje- og energidepartementet
RA-0358(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på arkitekttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0620(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på bedriftsrådgivning Statistisk sentralbyrå
RA-0663(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på ingeniørtjenester i bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0554(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0725(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på regnskap og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0630(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på revisjonstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0634(Åpne skjemaet i Altinn) Pris på utarbeiding av reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0608 Priser for datakonsulenttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0586 Priser på fasttelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA0605-1/2 Priser på godstransport til sjøs Statistisk sentralbyrå
RA-0588 Priser på IP-telefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0587 Priser på mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0640(Åpne skjemaet i Altinn) Priser på tannlegetjenester (konsumprisindeksen) Statistisk sentralbyrå
RA-0656 Prisindeks for laste- og lossetjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0701(Åpne skjemaet i Altinn) Prisindeks for nye flerboliger Statistisk sentralbyrå
RA-0612 Prisindeks på lagring Statistisk sentralbyrå
RA-0519 Prisopplysninger for engroshandel Statistisk sentralbyrå
RA-0613-1(Åpne skjemaet i Altinn) Prisopplysninger for lufttransport med passasjerer Statistisk sentralbyrå
RA-0530 Prisopplysninger til byggekostnadsindeksene Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
SLF-051(Åpne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet
TB-0800 Produktdeklarasjon Miljødirektoratet
Produktdeklarasjon årlig oppdatering Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
RD-0041 Proviantdeklarasjon Toll- og avgiftsdirektoratet
Quarterly Crude Oil Information Report Olje- og energidepartementet
Quarterly NGL sales information report Olje- og energidepartementet
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KRT-1090(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1091(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Konsolidert Finanstilsynet
KS-0179B Rapport 79 Sjøfartsdirektoratet
KRT-1092(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1093(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Konsolidert Finanstilsynet
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
T-17 Rapport etter bremseprøve på stolheis Statens jernbanetilsyn
T-18 Rapport etter redningsøvelse på taubane - Bekreftelse på redningsberedskap Statens jernbanetilsyn
BUF-0023(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0026(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0030(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0024(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0027(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0034(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0031(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
KS-0197B(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
BUF-0036(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0028(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0025(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0035(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0029(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0662(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Rapportering av bygge- og anleggsavfall Statistisk sentralbyrå
Rapportering av depotinformasjon Statistisk sentralbyrå
NVE-0017(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Rapportering av fjernvarmepriser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Rapportering av fondsinformasjon Statistisk sentralbyrå
KRT-1170(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av klager Finanstilsynet
Rapportering av nummerbruk Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NVE-0022(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av opplysninger om plan for håndtering av mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
SLF-918 Rapportering av skogfond for måleopplysninger Landbruksdirektoratet
NF-2007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
KRT-1161(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for AIF-forvalter Finanstilsynet
KRT-1160(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for alternative investeringsfond (AIF) Finanstilsynet
KRT-1007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Rapportering fra fjernundervisningsinstitusjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra studieforbund Statistisk sentralbyrå
KRT-1003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
Rapportering Norsk forbund for fjernundervisning Statistisk sentralbyrå
RA-0628(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering om valutahandel Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
LS-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
KRT-1006(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
RF-1294(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Realisasjon av/fra landbrukseiendom Skatteetaten
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
RF-1197(Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Rederibeskatning Skatteetaten
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
KS-0358(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer fartstid Sjøfartsdirektoratet
KS-0359(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer utdanning og kurs Sjøfartsdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere vannforsyningssystem Mattilsynet
KS-0361