Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1283 elementer i listen

Skjemanr. Skjemanavn [asc] Tjenesteeier/etat
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
KRT-1160 (Åpne skjemaet i Altinn) AIF reporting Finanstilsynet
KRT-1161 (Åpne skjemaet i Altinn) AIFM Reporting Finanstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
RF-1088K (Åpne skjemaet i Altinn) Aksjeoppgaven 2015 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1086 (Åpne skjemaet i Altinn) Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
RA-0595 (Åpne skjemaet i Altinn) Ambulansetjenesten Statistisk sentralbyrå
A01 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 (Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge Tolldirektoratet
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
KS-0125 (Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
SLV-2001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 25-02.01 (Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0352 (Åpne skjemaet i Altinn) Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
RF-1316 (Åpne skjemaet i Altinn) Attestbestilling Skatteetaten
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
RA-0730 (Åpne skjemaet i Altinn) Av Skjema 32, konsolidert kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0649 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfall fra tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0524 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
Mdir-009 (Åpne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
(Åpne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgave - Særavgifter Tolldirektoratet
RF-1326 (Åpne skjemaet i Altinn) Avgiftsoppgave - Særavgifter Skatteetaten
RA-0699 (Åpne skjemaet i Altinn) Avledet balanse med utvidede statistiske kjennetegn (Rapport 60) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RF-1084 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avskrivning Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
RF-1052 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Avstemming av egenkapital Skatteetaten
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Helsedirektoratet
AFP-01 / AFP-02 (Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1231 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
NAV 25-01.15 (Åpne skjemaet i Altinn) Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KS-0115 (Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
GA-8025 (Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om vergemål Statens sivilrettsforvaltning
RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Skatteetaten
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
RD-0044 Besetningsdeklarasjon Tolldirektoratet
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
RF-1307 (Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort Skatteetaten
RF-1211 (Åpne skjemaet i Altinn) Bestill elektronisk skattekort på fil Skatteetaten
RF-1321 (Åpne skjemaet i Altinn) Betalinger til selvstendig næringsdrivende
RA-0629 (Åpne skjemaet i Altinn) Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politiet
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003 (Åpne skjemaet i Altinn) Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
RF-1299 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Bli e-bruker: Elektronisk post fra Skatteetaten Skatteetaten
RF-1140 (Åpne skjemaet i Altinn) Boligsameie - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1139 (Åpne skjemaet i Altinn) Boligselskap - likningsoppgaver Skatteetaten
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RF-1125 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Bruk av bil Skatteetaten
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
RA-0419 (Åpne skjemaet i Altinn) Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringslivet 2016 Statistisk sentralbyrå
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
CEMT-søknad Statens vegvesen
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
KRT-1081 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1086 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1087 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet AMM – konsolidert Finanstilsynet
KRT-1070 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet LCR - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1085 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073 (Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
NVE-0019 (Åpne skjemaet i Altinn) Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
RA-0724 (Åpne skjemaet i Altinn) Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RF-1246 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1221 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1220 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
NA-0201 Ditt førerkort Statens vegvesen
KRT-1001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
FD-0006 (Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
RF-1223 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Drosje- og lastebilnæring Skatteetaten
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
SLF-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NKOMEKS01 (Åpne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk 2015 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
RA-0482 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i engrosmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0483 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektrisitetspriser i sluttbrukermarkedet Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Tolldirektoratet
SLV-1006 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere brukerforhold Statens legemiddelverk
SLV-1005 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1002 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-1001 (Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
RF-1291 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292 (Åpne skjemaet i Altinn) Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
SLF-056 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
RF-1453 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av navn Skatteetaten
NKOMPMR02 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av PMR-nett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
RG-0163 Enkel garantierklæring Tolldirektoratet
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
RD-0043 Fartøysdeklarasjon Tolldirektoratet
RF-1320 (Åpne skjemaet i Altinn) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Skatteetaten
RA-0735 (Åpne skjemaet i Altinn) Fellesrapportering månedlig detaljomsetning Statistisk sentralbyrå
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
RA-0604 (Åpne skjemaet i Altinn) Finansiering av politiske partier Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
RF-1213 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fiske Skatteetaten
RA-0232 (Åpne skjemaet i Altinn) Fjernvarme- og fjernkjølstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0647 (Åpne skjemaet i Altinn) Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
RF-1400 (Åpne skjemaet i Altinn) Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
RF-1034 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Skatteetaten
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
A05 (Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
SI-1001 (Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om lønn Statens innkrevingssentral
RF-1452 (Åpne skjemaet i Altinn) Forespørsel om navnevalg Skatteetaten
RF-1269 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS Skatteetaten
KRT-1010 (Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
BEST369E (Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
RD-0040 Forhåndsmelding om fartøysanløp Tolldirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
RF-1098 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av skogeiendom Skatteetaten
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
KRT-1027 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsbevis for forsikringsformidlere Finanstilsynet
KRT-1029 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
RA-0690 (Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringstransaksjoner Statistisk sentralbyrå
RF-1217 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
RF-1147 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
GA-8042 (Åpne skjemaet i Altinn) Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) Statens sivilrettsforvaltning
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
RF-1310 (Åpne skjemaet i Altinn) Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – likningsoppgaver Skatteetaten
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
KRT-1060 (Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
RF-1141 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
VT-1507 Gjeldsbrev fra Lånekassen Lånekassen
(Åpne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
RA-0485 (Åpne skjemaet i Altinn) Godstransport med norske lastebiler Statistisk sentralbyrå
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RD-0023 Grensepasseringsattest Tolldirektoratet
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
RA-0571 (Åpne skjemaet i Altinn) Hagebruksundersøkelsen Statistisk sentralbyrå
KRT-1009 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere Finanstilsynet
KRT-1008 (Åpne skjemaet i Altinn) Halvårsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Henvendelse til Godkjenningsordningen for renhold Arbeidstilsynet
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
KRT-1175 (Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-Avledet balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-Tilleggsspesifikasjoner Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-vedlegg Statistisk sentralbyrå
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Tolldirektoratet
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
NPE-0001 (Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av private helsetjenester til Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
SLF-840 (Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
Innrapportering av nettpåslag Enova
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
NVE-0012 (Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
NVE-0020 (Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1183 (Åpne skjemaet i Altinn) Innskudd, utlån og renter – likningsoppgaver Skatteetaten
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk Tolldirektoratet
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. brukersted Tolldirektoratet
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig utgående trafikk pr. kortnummer Tolldirektoratet
RA-0652 (Åpne skjemaet i Altinn) Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638 (Åpne skjemaet i Altinn) Investeringer i utlandet Statistisk sentralbyrå
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Miljødirektoratet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
KJ-0001 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjernejournal - Godkjenningsprøve Direktoratet for e-helse
RF-1305 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – egg Skatteetaten
RF-1287 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Skatteetaten
RF-1302 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – korn Skatteetaten
RF-1304 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – melk Skatteetaten
RF-1303 (Åpne skjemaet i Altinn) Kjøp fra primærnæring – slakt Skatteetaten
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politiet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
RF-1117 (Åpne skjemaet i Altinn) Klage på likningen Skatteetaten
KS-0072 (Åpne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0073 (Åpne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
RA-0772 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - buss kommersiell kjøring kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0771 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - buss kommersiell kjøring år Statistisk sentralbyrå
RA-0759 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0758 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport – fylke år Statistisk sentralbyrå
RA-0764 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - passasjerbåt kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0761 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - passasjerbåt år Statistisk sentralbyrå
RA-0762 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport - T-bane / trikk år Statistisk sentralbyrå
RA-0763 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport buss – kontrakt med fylke kvartal Statistisk sentralbyrå
RA-0760 (Åpne skjemaet i Altinn) Kollektivtransport buss - kontrakt med fylke år Statistisk sentralbyrå
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
RF-1206 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Konsernbidrag Skatteetaten
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Skatteetaten
RF-1306 (Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende) Skatteetaten
RF-1306 (Åpne skjemaet i Altinn) Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) Skatteetaten
RF-1030-A (Åpne skjemaet i Altinn) Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kontrollerte transaksjoner og mellomværender Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
PS-002 (Åpne skjemaet i Altinn) Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
RA-0551 (Åpne skjemaet i Altinn) Kortdata til Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Statistisk sentralbyrå
RF-1013 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kostpris for landbrukseiendom Skatteetaten
RF-1151 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(Åpne skjemaet i Altinn) Krav om refusjon til andre ordninger Statens pensjonskasse
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
KRT-1011 (Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirfond Finanstilsynet
GP-6158 Kvartalsrapport Politiet
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå