Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing.


Følgende omfattes av plikten:

  • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en tjenestepensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven. Dette er som oftest det tidspunktet arbeidstakeren ble ansatt. Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og omkostninger knyttet til avtalen.

Finanstilsynet om obligatorisk tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet om tjenestepensjoner

Ulike typer OTP-ordninger/pensjonsordninger

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at bedriftene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)

Innskuddspensjon

I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig innskudd fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Ytelsesbasert pensjon

I en ytelsesbasert pensjonsordning (foretakspensjon) tas det sikte på et på forhånd fastsatt nivå på samlet pensjon, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Lov om foretakspensjon

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Lov om tjenestepensjon

For nærmere informasjon kan forsikringsselskap som tilbyr pensjonsordninger kontaktes.

Frivillig innskuddspensjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning. Hvis du inngår avtale om innskuddspensjon kan du betale inntil 7 % av årlig næringsinntektberegnet personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1 G og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) til pensjonsordningen. Virksomheten får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Egen pensjonskonto

Regler om egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021. Egen pensjonskonto innebærer at ansatte i bedrifter som har innskuddspensjonsordning skal ha sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og samlet og forvaltet sammen med pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos nåværende arbeidsgiver.

Arbeidstaker kan reservere seg mot denne samlingen, eller velge en annen selvvalgt pensjonsleverandør til å forvalte sin pensjonskonto.

I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Arbeidstakeren vil også få informasjon fra andre pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis for arbeidstakeren.

De ansatte vil ha tre måneder på å bestemme om de ønsker å reservere seg for overføring. Fristen er satt til 1. mai 2021.

På forespørsel fra pensjonsleverandøren som forvalter virksomhetens pensjonsordning må du som arbeidsgiver utlevere dine ansattes kontaktinformasjon (e-postadresse, mobiltelefonnummer eller postadresse). Pensjonsleverandøren kan bare benytte kontaktinformasjonen til å gi den informasjon og rådgivning om egen pensjonskonto som arbeidstaker har krav på etter innskuddspensjonsloven.

Regjeringen om egen pensjonskonto fra 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema