Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte.


Følgende omfattes av plikten:

  • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en tjenestepensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven. Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og omkostninger knyttet til avtalen.

Finanstilsynet om obligatorisk tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet om tjenestepensjoner

 

To typer OTP-ordninger/pensjonsordninger

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at ordningen enten må være innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)

 

En innskuddsordning betyr at arbeidsgivers utgifter til pensjonsordningen vil være fastsatt, mens pensjonens størrelse blant annet vil avhenge av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet. Ved innskuddsordning må minimum to prosent av lønnen settes i pensjonsfond, men bedriften kan velge en bedre ordning, og de ansatte kan bidra med egen sparing innen visse grenser.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

 

Med en ytelsesordning er pensjonen forutsigbar for den ansatte, mens bedriftens utgifter vil avhenge blant annet av alder og lønnsnivå og kan dermed variere fra år til år. Som regel vil pensjonens størrelse fastsettes til en bestemt andel av den ansattes lønn ved pensjonsalder.

For nærmere informasjon kan forsikringsselskap som tilbyr pensjonsordninger kontaktes.

Frivillig innskuddspensjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning. Hvis du inngår avtale om innskuddspensjon kan du betale inntil 6 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) til pensjonsordningen. Virksomheten får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema