Sletting av et samvirkeforetak (SA)

Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i foretaket bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt svare på lovpålagte skjemaer. Sletting melder du i skjemaet samordnet registermelding.


En forutsetning for at årsmøtet skal kunne oppløse og slette et samvirkeforetaket er at det finnes eiendeler i selskapet til å dekke forpliktelsene. Har selskapet ikke midler til å gjøre opp kravene mot selskapet på avviklingstidspunktet så må styret/avviklingsstyret melde oppbud, konkurs til tingretten.

Avvikling og sletting av et samvirkeforetak må gjøres i to trinn. Først må foretaket beslutte at det skal oppløses. Samtidig med vedtak om oppløsning skal årsmøtet velge et avviklingstyre som skal foreta avviklingsprosessen. Neste trinn er at foretaket beslutter sletting. Begge deler skal meldes til Foretaksregisteret.

Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt avviklingsperioden, der avviklingsstyret må forberede avviklingen av foretaket.

Brønnøysundregistrene om sletting av samvirkeforetak

Samvirkeloven om oppløsning og sletting

Kort sagt må følgende gjøres:

Årsmøte

Årsmøtet må først vedta at foretaket skal oppløses, samt velge et avviklingsstyre. Oppløsning krever normalt to tredjedels flertall, men vedtektene kan fastsette strengere krav.

Meld oppløsning til Brønnøysundregistrene

Melding om oppløsning via skjemaet Samordnet registermelding.

Protokoll fra årsmøtet som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre må vedlegges. Hvis det velges nye styremedlemmer til avviklingsstyre, må disse bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere skjemaet.

Vedtak blir da publisert på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider.

Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider


Kreditorfristen på seks uker løper fra den datoen kunngjøringen er publisert.

Foretaksregisterloven om kunngjøring

Avviklingsperioden

Eventuelle kreditorer kan melde kravet til avviklingsstyrets leder, som sørger for at det kommer med i avviklingsregnskapet.

I avviklingsperioden skal avviklingsstyret utarbeide en fortegnelse over foretakets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. For samvirkeforetak som er revisjonspliktig, må balansen revideres av revisor.

Foretakets eiendeler må omgjøres i penger, så langt det er nødvendig for å dekke foretakets forpliktelser.

Avviklingsstyret må utarbeide et endelig avviklingsoppgjør. For samvirkeforetak som er revisjonspliktig, må dette revideres før det legges frem for årsmøtet til godkjenning.

Ved overskudd etter dekning av forpliktelsene, kan eventuelle andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonto utdeles til medlemmene. Vær oppmerksom på at samvirkeloven stiller krav til hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles. Gjenstående midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, med mindre vedtektene bestemmer noe annet. Dette kan tidligst gjøres to måneder etter siste kunngjøring av avviklingen.

Meld fra til Skatteetaten

Foretaket må kreve forhåndsfastsetting, via skattemeldingen. Skattemeldingen sendes inn når avviklingen er ferdigstilt (det vil si når alle forpliktelser er gjort opp, alle eiendeler er realisert og gevinst og tap er redegjort for).

Skatteforvaltningsforskriften om plikt til forhåndsfastsetting

Mva- pliktige virksomheter må levere ordinær mva- melding.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Melding om sletting sendes til Foretaksregisteret når årsmøtet har godkjent den endelige oppløsningen. Dette skal meldes uten ugrunnet opphold via Samordnet registermelding.

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Ansvar for forpliktelsene

Hvis foretaket bare "ebber ut", uten formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldsposter og forpliktelser. Medlemmene har ansvar for ubetalte krav mot foretaket oppad begrenset til det medlemmene har mottatt som utdeling i forbindelse med avviklingen.

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Bokføringslovens krav om å oppbevare regnskapsmatriell i 5 år gjelder også etter sletting av foretaket. Det er avviklingsstyret som har ansvar for at dette blir gjort.

Hva koster det?

Det er gratis å melde oppløsning og sletting av foretaket.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema