Rapportering og betaling av mva

Etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for merverdiavgift) 6 ganger årlig. Mva-meldingen er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden.


Rapporteringen kan skje direkte fra de fleste regnskapssystemer eller gjennom Skatteetatens løsninger.

Skatteetaten – Mva-melding: Se, endre og levere

Når du har vært mva-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering (årsterminoppgave) av meldingen dersom omsetningen din er under 1 million kroner. 

Skatteetaten om årstermin for små virksomheter

Foretak innen jordbruk, skogbruk og fiske (primærnæringene) vil alltid ha årlig innlevering.
I 2022 ble det innført ny rapporteringsløsning for mva. Dersom du har årlige terminer, vil du først kunne sende inn mva-melding på nytt format i 2023.

Meldingen skal være levert, og skyldig mva skal være betalt senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Terminene er som følger:

  • 1. termin januar/februar — 10.april
  • 2. termin mars/april — 10. juni
  • 3. termin mai/juni — 31. august
  • 4. termin juli/august — 10. oktober
  • 5. termin september/oktober — 10. desember
  • 6. termin november/desember — 10. februar

Mva-meldingen skal sendes selv om det ikke har vært omsetning i den aktuelle terminen.

Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, året etter inntektsåret. Skal du søke om årlig mva-melding er fristen 1. februar i inntektsåret. Leverer du årlig mva-melding, men ønsker å levere terminvis, må søknad om dette være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning for året etter.

Skatteetaten – rapportere merverdiavgift

Driver du med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er fristen for levering og betaling 10. april. Du kan også ta med omsetning fra annen næring i denne mva-meldingen dersom omsetningen herfra ikke overstiger 30 000 kroner i løpet av året. Overstiger du denne grensen, må du foreta en selvstendig mva-registrering av den andre aktiviteten. Dette kan du gjøre selv om omsetningen fra annen næring ikke overstiger 50 000 kroner.

Det påløper forsinkelsesrenter ved for sen betaling av mva. 
I tillegg kan du få tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten, eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Pass på fristene og lever i tide.

Skatteetaten om tvangsmulkt

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Import og mva

Mva-grunnlaget ved import beregnes av tollverdien. Det vil si det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet, inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende, pluss eventuelle toll- og særavgifter.

Mva-grunnlaget fører du opp i mva-meldingen. Dersom foretaket ditt ikke er mva-registrert, må du betale mva på tollstedet eller via speditøren/transportøren.

Mer om dette finner du i artikkelen om import.

Når du importerer gaver må du betale mva på gavesendinger som har en verdi over 1 000 kroner.

Når du kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet (som for eksempel programvare og konsulenttjenester levert over internett), skal du ta med anskaffelsen i mva-meldingen når kjøpet gjelder en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk virksomhet.

Er du ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret, skal du rapportere gjennom en egen mva-melding. Denne leveres hver tredje måned, men du skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

Kontakt og hjelp:

Kontakt Skatteetaten

Åpne kontaktskjema