Design

Omgrepet "design" vert bruka i fleire samanhengar med ulik betydning. I denne samanhengen meiner vi - svært forenkla - utsjånaden til eit produkt eller til ein del av eit produkt.


Med ei designregistrering får du eit dokumentert bevis som kan vere til hjelp for å stoppe ulovlege etterlikningar av utsjånaden til produktet ditt.  Designregistrering gjev eineretten til alle utformingar som gjev same heilskapsinntrykk som det registrerte designet.

Om designbeskyttelse

Velgekte.no - opplysningsside om piratkopiering

 

Kven kan søkje om designregistrering?

Det er den som har retten til eit design som kan søkje om å registrere designet hos Patentstyret. Både verksemder og privatpersonar kan søkje.

Designet må vere nytt, og det må skilje seg tydeleg frå tidlegare kjente design. Tekniske løysingar kan ikkje designregistrerast, men dei kan på visse vilkår vernast gjennom patentering.

Designloven

Designforskriften

 

Kva kan du designregistrere?

  • alle slags fysiske gjenstandar frå bygningar til tannbørstar, bilar, klede, emballasje eller møbel
  • delar av ein gjenstand, som hovudet på ein tannbørste, armlenet på ein stol eller hanken på ein kopp
  • skjermbilete og ikon for dataskjermar
  • animasjonar, slik som ikon for dataskjermar som viser ei gjenteken rørsle
  • typografiske skrifttypar
  • grafiske symbol og logoaer
  • mønsteret på eit servise eller eit stoff (ornamentering)
  • eit interiørmessig arrangement, som for eksempel eit kaféinteriør eller eit utstillingsvindauge.

 

Kor lenge varar ei designregistrering?

Ei designregistrering varar i 5 år frå den dagen du leverer søknaden, men kan fornyast kvart femte år i inntil 25 år. Reservedelar som vert bruka til å reparere eit produkt for å gje det tilbake den opprinnelege utsjånaden, kan berre registrerast for 5 år og kan ikkje fornyast. Sjølv om ei designregistrering er gått ut, kan produktet framleis vere verna av anna lovgjeving, for eksempel åndsverklova eller marknadsføringslova.

Før du søkjer designregistrering

Dersom du vurderer å designregistrere produktet ditt, bør du undersøkje om andre allereie har ein rett knytt til designet. Du kan sjølv søkje i designregisteret i Patentstyrets database, eller be Patentstyret utføre ei forundersøking for å finne ut om det er noko som liknar på produktet ditt.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

 

Korleis søkje designregistrering?

Søknad om designregistrering sender du elektronisk til Patentstyret via Altinn. Du må betale eit søknadsgebyr før søknaden vert behandla, sjå prisliste hos Patentstyret. 

Patentstyret - priser registrering av design

 

Klage på andres design

Dersom du meiner at Patentstyret har registrert eit design som ikkje er nytt og har individuell karakter, kan du krevje at Patentstyret slettar registreringa. Dersom du meiner at du har betre rett til designet enn den som er ført opp som søkjar eller innehavar, kan du krevje å få retten overført til deg. Dette gjer du ved å sende inn eit krav om administrativ overprøving til Patentstyret og dokumentere påstandane dine.

Informasjon om vilkår, klagefristar og framgangsmåtar finn du hos Patentstyret.

Patentstyret - klageordning for design

IPR-hjelp

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema