Design

Omgrepet "design" vert bruka i fleire samanhengar med ulik betydning. I denne samanhengen meiner vi – svært forenkla – utsjånaden til eit produkt eller til ein del av eit produkt.


Med ei designregistrering får du eit dokumentert registreringsbevis som kan vere til hjelp for å stoppe ulovlege etterlikningar av utsjånaden til produktet ditt.  Designregistreringa gjev eineretten til alle utformingar som gjev same heilskapsinntrykk som det registrerte designet. Den som har retten til eit design kan søkje om å registrere designet hos Patentstyret. Både verksemder og privatpersonar kan søkje.

Om designbeskyttelse

 

Kven kan søkje om designregistrering?

Det er den som har retten til eit design som kan søkje om å registrere designet hos Patentstyret. Både verksemder og privatpersonar kan søkje.

Designet må vere nytt, og det må skilje seg tydeleg frå tidlegare kjente design. Tekniske løysingar kan ikkje designregistrerast, men dei kan på visse vilkår vernast gjennom patentering.

Designloven

Designforskriften

 

Kva kan du designregistrere?

  • alle slags fysiske gjenstandar frå bygningar til tannbørstar, bilar, klede, emballasje eller møbel
  • delar av ein gjenstand, som hovudet på ein tannbørste, armlenet på ein stol eller hanken på ein kopp
  • skjermbilete og ikon for dataskjermar
  • animasjonar, slik som ikon for dataskjermar som viser ei gjenteken rørsle
  • typografiske skrifttypar
  • grafiske symbol og logoar
  • mønsteret på eit servise eller eit stoff (ornamentering)
  • eit interiørmessig arrangement, som for eksempel eit kaféinteriør eller eit utstillingsvindauge.

Nokre vilkår for å få ei gyldig designregistrering

Designet må vere nytt, og det må skilje seg tydeleg frå tidlegare kjente design. Tekniske løysingar kan ikkje designregistrerast, men dei kan på visse vilkår vernast gjennom patentering. Du kan ikkje ha vist designet offentleg dei siste 12 månadene før du sender inn søknaden til Patentstyret.

Kor lenge varar ei designregistrering?

Ei designregistrering varar i 5 år frå den dagen du leverer søknaden, og kan fornyast kvart femte år i inntil 25 år. Reservedelar som vert bruka til å reparere eit produkt for å gje det tilbake den opprinnelege utsjånaden, kan berre registrerast for 5 år og kan ikkje fornyast. Sjølv om ei designregistrering er gått ut, kan produktet framleis vere verna av anna lovgjeving, for eksempel åndsverklova eller marknadsføringslova.

Før du søkjer designregistrering

Dersom du er usikker på om designet ditt er nytt og skil seg vesentleg frå tidlegare design, kan du undersøkje om det finst liknande design i designregisteret hos Patentstyret frå før.

Du kan sjølv sjekke designregisteret i Patentstyrets database, eller bestille ei forundersøking frå Patentstyret for å finne ut om det finst registrert design som liknar på produktet ditt.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Korleis søkje designregistrering?

For å søkje om designregistrering, brukar du søknadsvegvisaren på Patentstyrets nettsider. Søknadsvegvisaren gjev deg ein enklare og raskare søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering i éin operasjon.

Patentstyret – søknadsveiviser for design

Alternativt kan du sende søknad om designregistrering til Patentstyret via Altinn. Du må betale eit søknadsgebyr før søknaden vert behandla, sjå prisliste hos Patentstyret. 

Patentstyret – priser registrering av design

Klage på andres design

Dersom du meiner at Patentstyret har registrert eit design som ikkje er nytt og/eller manglar individuell karakter, kan du krevje at Patentstyret slettar registreringa. Dersom du meiner at du har betre rett til designet enn den som er ført opp som innehavar, kan du krevje å få retten overført til deg. Dette gjer du ved å sende inn eit krav om administrativ overprøving til Patentstyret og dokumentere påstandane dine.

Informasjon om vilkår, klagefristar og framgangsmåtar finn du hos Patentstyret.

Patentstyret – klageordning for design

Finn en rådgiver på IPR-hjelp.no

Hald deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om korleis du kan verne verdiane dine gjennom patent og varemerke- og designrettar. Nokre av kursa er gratis, og dei fleste vert strøymde slik at du kan følgje dei der det passar deg.

Patentstyrets kurstilbud

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema