Overtid

Med overtid menes arbeid ut over arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid, som normalt er 9 timer i løpet av et døgn.


Overtid og koronaviruset

Frafall av arbeidstakere på grunn av sykdom eller karantene vil kunne føre til at virksomheten har behov for utvidede arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid.

I situasjoner som koronautbruddet medfører, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra de ordinære arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsgiver kan blant annet gjøre unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i akutte situasjoner for å unngå fare for eller skade på liv eller eiendom - og kan også søke Arbeidstilsynet om utvidet bruk av overtid.

Arbeidstilsynet om arbeidstid og koronaviruset

Statens vegvesen om midlertidige unntaksregler vedrørende arbeidstid i transportsektoren

 

Dersom det blir arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette.

Overtidsbetaling

Overtid skal godtgjøres med et kronetillegg på minimum 40 prosent i tillegg til den vanlige lønnen. I tariffavtaler kan det være avtalt høyere satser. Etter skriftlig avtale kan overtidstimene helt eller delvis avspaseres i stedet for å utbetales. Overtidstillegget kan imidlertid ikke avspaseres og må derfor utbetales.

Arbeidstilsynet om overtid

Eksempel:

Ola Hansen jobber normalt 8 timer mandag - fredag. Han har fast arbeidstid mellom kl. 08.00 og 16.00. I morgen er det en stor leveranse som må være ferdig, og Ola blir derfor bedt om å jobbe til ordren er klargjort. Ola jobber den kvelden til kl. 20.00, det vil si 4 timer ekstra. Han får tillegg for ekstra arbeid etter arbeidsmiljøloven. Betaling for disse 4 timene blir slik:

Timelønn for merarbeid i 1 time (da har han jobbet 9 timer).

Timelønn og 40 % overtidstillegg for 3 timer (da han jobber ut over 9 timer).

Når kan det jobbes overtid

Overtid kan bare pålegges hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Planlagt overtid eller fast avtale om overtid er ikke tillatt. Før overtidsarbeid iverksettes skal arbeidsgiver, om mulig, drøfte nødvendigheten av dette med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidsmiljøloven om overtid

Grenser for overtid

Overtidsarbeid må ikke overstige:

10 timer i løpet av sju dager,

25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og

200 timer innenfor en periode på 52 uker.

I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå avtale om utvidet overtid. Arbeidstilsynet kan etter søknad tillate ytterligere utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller. Behovet for overtid skal drøftes med tillitsvalgte såfremt det er mulig. Arbeidstilsynet kan informere nærmere om dette. 

Fritak fra overtidsarbeid

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra arbeid ut over avtalt arbeidstid hvis vedkommende ber om dette av helsemessige eller vektige sosiale grunner. Arbeidsgiver skal også frita arbeidstaker fra overtid, hvis arbeidstaker ber om det, og arbeidet kan utsettes eller utføres av andre uten skade for bedriften. Ungdom under 18 år skal ikke arbeide overtid.

Arbeidstilsynet om fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Oversikt over arbeidstid

Arbeidsgiver skal ha oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal vise antall timer jobbet innenfor alminnelig arbeidstid, antall timer overtid og samlet arbeidstid. Oversikten skal kunne fremvises på forespørsel fra Arbeidstilsynet. Mange lønnssystem har funksjon for utkjøring av slik oversikt.

Unntak for ledende stillinger og særlig uavhengige stillinger

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtid gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger. Reglene om at arbeidstakerne ikke må utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger og at hensynet til sikkerhet må ivaretas, gjelder imidlertid for alle arbeidstakere.

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema