Årsregnskap

Er du regnskapspliktig må du levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende inn årsregnskap og eventuell årsberetning til Regnskapsregisteret.


Årsregnskapet til ditt - og andre regnskapspliktige foretak - er offentlig informasjon. Formålet med dette er å formidle relevant informasjon om en bedrifts samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger. En som vurderer å søke jobb hos dere vil kunne ha nytte av å se årsregnskapet. Et annet eksempel kan være en som vurderer å investere i selskapet.

Brønnøysundregistrene om regnskapsplikt

 

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet egne forenklede regler for god regnskapsskikk i små foretak. Disse finner du i Norsk Regnskapsstiftelse - NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapsstiftelsen om god regnskapsskikk for små foretak (NRS 8)

 

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende: 

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

 

Begrenset regnskapsplikt

Noen foretak har begrenset regnskapsplikt. Kommer du inn under disse reglene vil du kunne utarbeide et årsregnskap basert på den avlagte skatterapporteringen kombinert med tilpassede noteopplysninger. Dette gjelder for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der ingen av deltagerne er juridiske personer (foretak) med begrenset ansvar. I tillegg må de komme inn under reglene for små foretak i regnskapsloven.

Regnskapsloven om utarbeidelse av årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt

Skatte-ABC om små foretak med begrenset regnskapsplikt

 

Noter

I notene skal du gi tilleggsinformasjon til årsregnskapet slik at leseren av regnskapet får utdypende informasjon om selskapet. Kapittel 7 i regnskapsloven regulerer hvilke opplysninger notene minst må inneholde.

Regnskapsloven om noter

Årsberetning

I tillegg til årsregnskapet skal foretak som ikke ansees som små etter regnskapsloven sende inn en årsberetning. Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i foretaket og forutsetninger for fremtidig drift.

Språk

Årsregnskapet skal være på norsk.

Regnskapsloven om språk

Underskrift

For regnskapspliktige som har styre, skal samtlige styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Har foretaket daglig leder, skal også denne skrive under. Har den regnskapspliktige verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive.

Regnskapsloven om undertegning av årsregnskapet

Innsending

Innsending av årsregnskapet og eventuell årsberetning skal gjøres elektronisk via Altinn. Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap og årsberetning gjelder selv om det ikke er drift i foretaket. Denne plikten gjelder også for foretak som er under avvikling helt til de er endelig slettet.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap

 

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap første gang

 

Frist

Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli. For foretak med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frist senest 31. januar. Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen. Har ikke enheten styre, vil deltakere eller medlemmer og daglig leder være ansvarlig.

Offentlig

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige.

Etter regnskapsloven kan hvem som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få se årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, altså de samme dokumentene som gjøres tilgjengelig fra Brønnøysund. Dokumentasjonen (bilagene) som er brukt til utarbeidelse av regnskapet er imidlertid ikke offentlige.

Du kan også bestille årsregnskapet til det aktuelle foretaket direkte fra Brønnøysundregistrene. Dette er nok den vanligste måten å få tilgang til regnskapet på.

Årsregnskap for konsern

Et morselskap og ett eller flere datterselskaper utgjør et konsern. For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over et annet selskap, enten som eier av aksjer eller andeler, eller gjennom annen avtale.

Er du morselskap i et konsern må du i tillegg til selskapsregnskapet utarbeide et konsernregnskap. Dette utarbeides ved å slå sammen regnskapene til morselskapet og datterselskapene. Formålet er å vise konsernets stilling som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelse av konsernregnskap må alle transaksjoner mellom mor og datterselskapet tas ut av regnskapet (elimineres).

Unntak fra konsernregnskapsplikten

Foretak som kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, kan som hovedregel unnlate å utarbeide konsernregnskap. Det er konsernet samlet sett som må komme inn under definisjonen av små foretak for å benytte seg av dette unntaket.

Et morselskap vil heller ikke være pliktig til å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene, både hver for seg og samlet, er av uvesentlig betydning for selskapet.

Plikten til å utarbeide konsernregnskap gjelder normalt heller ikke for regnskapspliktige som selv er datterselskap. Dette under forutsetning av at morselskapet hører hjemme i en EØS-stat og utarbeider konsernregnskap som omfatter datterselskapet.

Hva skal sendes inn?

Når du er morselskap i konsern og konsernregnskapspliktig må du sammen med årsregnskapet for selskapet også sende inn:

  • Resultatregnskap for konsernet
  • Balanse for konsernet
  • Noter til regnskapet for konsernet
  • Kontantstrømoppstilling for konsernet
  • Revisjonsberetning for konsernet (hvis revisjonspliktig).


I tillegg skal det utarbeides og sendes inn årsberetning for konsernet.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema