Årsrekneskap

Er du rekneskapspliktig må du levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende inn årsrekneskap og eventuell årsmelding til Rekneskapsregisteret.


Årsrekneskapen til ditt - og andre rekneskapspliktige føretak - er offentleg informasjon. Formålet med dette er å formidle relevant informasjon om den samla økonomiske utviklinga og finansielle stillinga til bedrifta på ein slik måte at brukaren av informasjonen kan fatte gode avgjerder. Ein som vurderer å søkje jobb hos dykk vil kunne ha nytte av å sjå årsrekneskapen. Eit anna eksempel kan vere ein som vurderer å investere i selskapet.

Brønnøysundregistrene om regnskapspliktige enheter

 

Årsrekneskapen skal utarbeidast etter reglane i rekneskapslova med forskrifter og god rekneskapsskikk. Det er utarbeidd eigne forenkla reglar for god rekneskapsskikk i små føretak. Desse finn du i Norsk Regnskapsstiftelse - NRS 8 God rekneskapsskikk for små foretak..

God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8)

 

Ein komplett årsrekneskap skal innehalde følgjande: 

  • Resultatrekneskap
  • Balanse
  • Notar
  • Kontantstrømoppstilling (gjeld ikkje små føretak)
  • Revisjonsmelding (dersom revisjonspliktig)

Avgrensa rekneskapsplikt

Nokre føretak har avgrensa rekneskapsplikt. Kjem du inn under desse reglane vil du kunne utarbeide ein årsrekneskap basert på den avlagde skatterapporteringa kombinert med tilpassa noteopplysningar. Dette gjeld for enkeltpersonføretak og ansvarlege selskap der ingen av deltakarane er juridiske personar (føretak) med avgrensa ansvar. I tillegg må dei kome inn under reglane for små føretak i rekneskapslova.

Regnskapsloven om utarbeidelse av årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt

Skatte-ABC om små foretak med begrenset regnskapsplikt


Notar

I notane skal du gje tilleggsinformasjon til årsrekneskapen slik at leseren av rekneskapen får utdjupande informasjon om selskapet. Kapittel 7 i rekneskapslova regulerer kva for opplysningar notane minst må innehalde.

Regnskapsloven om noter

Årsmelding

I tillegg til årsrekneskapen skal føretak som ikkje er å rekne for små etter rekneskapslova sende inn ei årsmelding. Årsmeldinga er ei utgreiing frå styret og dagleg leiar som blant anna viser utviklinga i føretaket og føresetnader for framtidig drift.

Språk

Årsrekneskapen og årsmeldinga skal vere på norsk.

Regnskapsloven om språk

Underskrift

For rekneskapspliktige som har styre, skal alle styremedlemane skrive under årsrekneskapen og årsmeldinga. Har føretaket dagleg leiar, skal også denne skrive under. Har den rekneskapspliktige korkje styre eller dagleg leiar, skal deltakarane eller medlemane skrive under.

Dersom nokon av dei som skal skrive under har innvendingar mot årsrekneskapen, skal desse skrive under med påteikna atterhald og gje nærmare forklaring i årsmeldinga.

Regnskapsloven om undertegning av årsregnskapet

Innsending

Innsending av årsrekneskapen og eventuell årsmelding skal gjerast elektronisk via Altinn. Plikta til å utarbeide og sende inn årsrekneskap og årsmelding gjeld sjølv om det ikkje er drift i føretaket. Denne plikta gjeld også for føretak som er under avvikling heilt til dei er endelig sletta.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap

 

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap

 

Frist

Årsrekneskapen og eventuell årsmelding skal godkjennast av generalforsamlinga seinest 6 månader etter rekneskapsårets slutt. Dette skal sendast til Rekneskapsregisteret innan ein måned etter at det er vedteke av generalforsamlinga eller tilsvarande organ.

For å unngå forseinkingsgebyr må innsendinga av komplett årsrekneskap gjerast seinast 31. juli. For føretak med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarande frist seinast 31. januar.

Det er styret som har plikt til å sørgje for at rekneskapen blir levert innan fristen. Har ikkje eininga eit styre, vil deltakarane eller medlemane og dagleg leiar vere ansvarlege.

Offentleg

Årsrekneskapen, årsmeldinga og revisjonsmeldinga er offentlege.

Etter rekneskapslova kan kven som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få sjå årsrekneskapen, eventuell årsmelding og revisjonsmelding, altså dei same dokumenta som vert gjorde tilgjengelege frå Brønnøysund. Dokumentasjonen (vedlegga) som er brukt til utarbeiding av rekneskapen er likevel ikkje offentleg.

Du kan også tinge årsrekneskapen til det aktuelle føretaket direkte frå Brønnøysundregistera. Dette er nok den vanlegaste måten å få tilgang til rekneskapen på.

Årsrekneskap for konsern

Eit morselskap og eitt eller fleire dotterselskap utgjer eit konsern. For å verte rekna som eit morselskap må du ha bestemmande innverknad over eit anna selskap, anten som eigar av aksjar eller delar, eller gjennom annan avtale.

Er du morselskap i eit konsern må du i tillegg til selskapsrekneskapen utarbeide ein konsernrekneskap. Dette utarbeider ein ved å slå saman rekneskapane til morselskapet og dotterselskapa. Formålet er å vise stillinga til konsernet som ei økonomisk eining. Ved utarbeidinga av konsernrekneskapen må alle transaksjonane mellom mor og dotterselskapet takast ut av rekneskapen (eliminerast).

Unntak frå konsernrekneskapsplikta

Føretak som kjem inn under definisjonen av små føretak i rekneskapslova, kan som hovudregel unnlate å utarbeide konsernrekneskap. Det er konsernet samla sett som må kome inn under definisjonen av små føretak for å nytte seg av dette unntaket.

Eit morselskap vil heller ikkje vere pliktig til å utarbeide konsernrekneskap dersom dotterselskapa, både kvar for seg og samla, er av uvesentleg betydning for selskapet.

Plikta til å utarbeide konsernrekneskap gjeld normalt heller ikkje for rekneskapspliktige som sjølv er dotterselskap. Dette under føresetnad av at morselskapet høyrer heime i ein EØS-stat og utarbeider konsernrekneskap som omfattar dotterselskapet.

Kva skal sendast inn?

Når du er morselskap i konsern og konsernrekneskapspliktig må du saman med årsrekneskapen for selskapet også sende inn:

  • Resultatrekneskap for konsernet
  • Balanse for konsernet
  • Notar til rekneskapen for konsernet
  • Kontantstrømoppstilling for konsernet
  • Revisjonsmelding for konsernet (dersom revisjonspliktig).

I tillegg skal det utarbeidast og sendast inn årsmelding for konsernet.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema