Rekneskap og revisjon

Krav til regnskapet

Dei aller fleste som driv ei bedrift må føre rekneskap. Rekneskapen dannar grunnlaget for dei fleste lovpålagde oppgåvene som du skal levere til myndigheitene. Det er derfor viktig å ha gode rutinar heilt frå starten av. Ein ajourhalden rekneskap er også eit av dei viktigaste styringsverktøya dine.

Må eg ha revisor?

Alle som er pliktige til å revidere årsrekneskapen må ha ein revisor. Om du har revisjonsplikt er blant anna avhengig av kva for organisasjonsform du har og storleiken på føretaket.

Må eg ha rekneskapsførar

Det er inga lov som seier at du må bruke ein rekneskapsførar til å føre rekneskapen din. Det er du som er ansvarleg for at rekneskapen til føretaket ditt blir ført korrekt. Har du kunnskap, tid og interesse for det, er det absolutt mogleg å gjere det sjølv.

Purring og inkasso

Dersom kundane ikkje betalar, tapar du fort pengar. Jo lengre tid det går etter forfall, jo vanskelegare kan det bli å drive inn pengane. Har ein kunde betalingsproblem ventar dei ofte med å betale. Det er derfor viktig å følgje opp kundefordringane heile tida. Send purring eller inkassovarsel så snart som mogleg etter forfall. Nokon vel også å setje ut all oppfølging av kundefordringane (for eksempel til eit inkassoselskap).

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema