Frilanser

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for, men heller ikke er selvstendig næringsdrivende. Som frilanser er du i en mellomstilling mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.


En frilanser jobber på oppdrag uten å være ansatt, også kalt "oppdragstaker".

En frilanser kan regnes som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende av skattemyndighetene.

Frilansere som er selvstendig næringsdrivende utfører oppdrag utenfor tjeneste, det vil si at du er din egen sjef. Du utfører arbeidet for egen regning og risiko, og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet.

Frilanser som mottar lønn har andre rettigheter og plikter enn selvstendig næringsdrivende. Som lønnsmottaker behøver du ikke organisasjonsnummer. Du har heller ikke krav til å føre regnskap, og vil ikke bli merverdiavgiftspliktig. Som lønnsmottaker mottar du lønn fra oppdragsgiver, leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker.

Hvem kan anses som frilanser?

Ved vurderingen av om en person arbeider utenfor tjenesteforhold i motsetning til i tjenesteforhold (arbeidstaker) legges det vekt på om:

  • vedkommende har påtatt seg å utføre et bestemt oppdrag
  • vedkommende ikke er underlagt en annens instruksjonsmyndighet
  • arbeidet eller oppdraget utføres for egen regning og risiko
  • vedkommende helt eller delvis kan overlate til andre å utføre arbeid i forbindelse med oppdraget
  • vedkommende benytter egne redskaper og materialer
  • vedkommende utfører oppdrag for flere personer
  • godtgjørelsen skal dekke både fortjeneste og utgifter

Likhetspunktene mellom frilansere og selvstendig næringsdrivende er at begge grupper utfører oppdrag utenfor tjeneste, det vil si de er sin egen sjef. De utfører arbeidet for egen regning og risiko, og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet.

Forskjellen mellom frilansere og selvstendig næringsdrivende er særlig at sistnevnte gruppe driver virksomhet av en viss varig karakter og av et visst omfang.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

NAV - rundskriv om frilansere

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Frilanser og skatt

Som frilanser betaler du skatt på samme måte som lønnsmottakere. Du leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker.

Du har ikke plikt til å føre regnskap, og skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Sosiale rettigheter

Som frilanser har du færre sosiale rettigheter enn som arbeidstaker, men bedre rettigheter en selvstendig næringsdrivende. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, og kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Du har ikke rett til feriepenger (med mindre avtale om dette foreligger) eller rettigheter som arbeidstaker når det gjelder arbeidsmiljøloven. Frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring hos private forsikringsselskap og frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. Frilansere har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

Nedenfor følger en oversikt over hvilke regelverk som gjelder for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Regelverk/rettigheter Arbeidstaker Frilanser (oppdragstaker) Selvstendig næringsdrivende
Sykepenger (Folketrygdloven) 100 % dekning opptil 6 G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 80 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.
Arbeidsmiljøloven. Arbeidstvistloven. Ferieloven. Lønnsgarantiloven. Permitteringslønnsloven. Omfattes Faller som hovedregel utenfor Faller som hovedregel utenfor
Lov om obligatorisk tjenestepensjon Omfattes Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig pensjonsforsikring Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig pensjonsforsikring
Yrkesskadeforsikringsloven Omfattes Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring
Særfordeler ved yrkesskade (Folketrygdloven) Omfattes Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger ved arbeidsledighet Omfattes Omfattes Faller som hovedregel utenfor

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema