Frilanser

En frilanser mottar betaling for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeidet for.


Frilansere står i en mellomstilling mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og har fellestrekk med begge. En annen benevnelse som benyttes om frilanser er "oppdragstaker".

Både frilansere og arbeidstakere regnes som lønnsmottakere av skattemyndighetene, og er ikke selvstendig næringsdrivende.

Både frilansere og selvstendig næringsdrivende utfører oppdrag utenfor tjeneste, det vil si at du er din egen sjef. Du utfører arbeidet for egen regning og risiko, og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet.

Forskjellen mellom frilansere og selvstendig næringsdrivende ligger i hvilke rettigheter og plikter du har. Som frilanser behøver du ikke organisasjonsnummer. Du har heller ikke ansvar for å føre regnskap, og vil ikke bli merverdiavgiftspliktig. Som frilanser mottar du lønn fra oppdragsgiver, leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker.

Hvem kan anses som frilanser?

Ved vurderingen av om en person arbeider utenfor tjenesteforhold i motsetning til i tjenesteforhold (arbeidstaker) legges det vekt på om:

  • vedkommende har påtatt seg å utføre et bestemt oppdrag
  • vedkommende ikke er underlagt en annens instruksjonsmyndighet
  • arbeidet eller oppdraget utføres for egen regning og risiko
  • vedkommende helt eller delvis kan overlate til andre å utføre arbeid i forbindelse med oppdraget
  • vedkommende benytter egne redskaper og materialer
  • vedkommende utfører oppdrag for flere personer
  • godtgjørelsen skal dekke både fortjeneste og utgifter

Momentene er ikke fullstendige, og må ses i sammenheng med hverandre.

Folketrygdloven om begrepet frilanser

NAV - rundskriv om frilansere

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Sosiale rettigheter

Som frilanser har du færre sosiale rettigheter enn som arbeidstaker. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, og kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Du har ikke rett til feriepenger (med mindre avtale om dette foreligger) eller rettigheter som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven. Frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring hos private forsikringsselskap og frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. Frilanser har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

Regelverk/rettigheter Arbeidstaker Frilanser (oppdragstaker) Selvstendig næringsdrivende
Sykepenger (Folketrygdloven) 100 % dekning opptil 6 G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 80 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.
Arbeidsmiljøloven. Arbeidstvistloven. Ferieloven. Lønnsgarantiloven. Permitteringslønnsloven. Yrkesskadeforsikringsloven. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Omfattes Faller som hovedregel utenfor Faller som hovedregel utenfor
Særfordeler ved yrkesskade (Folketrygdloven) Omfattes Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger ved arbeidsledighet Omfattes Omfattes Faller som hovedregel utenfor

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema