Frilanser

En frilanser mottar betaling for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeidet for, men trenger ikke å være selvstendig næringsdrivende.


Frilansere står i en mellomstilling mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og har fellestrekk med begge. En annen benevnelse som benyttes om frilanser er "oppdragstaker".

En frilanser kan regnes som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende av skattemyndighetene.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende utfører oppdrag utenfor tjeneste, det vil si at du er din egen sjef. Du utfører arbeidet for egen regning og risiko, og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet.

Hvis du som frilanser mottar lønn har du andre rettigheter og plikter enn du har som selvstendig næringsdrivende. Som lønnsmottaker behøver du ikke organisasjonsnummer. Du har heller ikke ansvar for å føre regnskap, og vil ikke bli merverdiavgiftspliktig. Som lønnsmottaker mottar du lønn fra oppdragsgiver, leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker.

Hvem kan anses som frilanser?

Ved vurderingen av om en person arbeider utenfor tjenesteforhold i motsetning til i tjenesteforhold (arbeidstaker) legges det vekt på om:

  • vedkommende har påtatt seg å utføre et bestemt oppdrag
  • vedkommende ikke er underlagt en annens instruksjonsmyndighet
  • arbeidet eller oppdraget utføres for egen regning og risiko
  • vedkommende helt eller delvis kan overlate til andre å utføre arbeid i forbindelse med oppdraget
  • vedkommende benytter egne redskaper og materialer
  • vedkommende utfører oppdrag for flere personer
  • godtgjørelsen skal dekke både fortjeneste og utgifter

Momentene er ikke fullstendige, og må ses i sammenheng med hverandre.

Skattemyndighetene bruker ikke begrepet frilanser, men lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Begrepet frilanser benyttes derimot av NAV når det gjelder sosiale rettigheter etter folketrygdloven for de som mottar lønn.

Folketrygdloven om begrepet frilanser

NAV - rundskriv om frilansere

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Frilanser og skatt

Frilansere som er selvstendig næringsdrivende driver enkeltpersonforetak. De sender selv ut faktura og er ansvarlig for å betale skatt og eventuelt merverdiavgift.

Frilanser som mottar lønn får utbetalt lønn der oppdragsgiver har hentet ut skattekort og trukket skatt.

Sosiale rettigheter

Som frilanser har du færre sosiale rettigheter enn som arbeidstaker. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, og kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Du har ikke rett til feriepenger (med mindre avtale om dette foreligger) eller rettigheter som arbeidstaker når det gjelder arbeidsmiljøloven. Frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring hos private forsikringsselskap og frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. Frilansere har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

Nedenfor følger en oversikt over hvilke regelverk som gjelder i forhold til sosiale rettigheter for frilanser (oppdragstaker) samt arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Regelverk/rettigheter Arbeidstaker Frilanser (oppdragstaker) Selvstendig næringsdrivende
Sykepenger (Folketrygdloven) 100 % dekning opptil 6 G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 80 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.
Arbeidsmiljøloven. Arbeidstvistloven. Ferieloven. Lønnsgarantiloven. Permitteringslønnsloven. Yrkesskadeforsikringsloven. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Omfattes Faller som hovedregel utenfor Faller som hovedregel utenfor
Særfordeler ved yrkesskade (Folketrygdloven) Omfattes Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger ved arbeidsledighet Omfattes Omfattes Faller som hovedregel utenfor

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema