Under og etter permittering

Etter at permittering er iverksatt kan det bli behov for å ta en eller flere arbeidstakere tilbake i jobb for et kortere tidsrom, men også utvide permitteringsgraden eller forlenge permitteringen. Dette er til en viss grad mulig. Arbeidstakere kan også avvikle ferie eller bli sykmeldt under permittering. Det er særskilte regler for oppsigelse ved permittering og for plikten til å stille på jobb etter endt permittering.


Arbeid under permittering

Arbeidstakere kan utføre arbeid i permitteringstiden. Dette må ikke strekke seg ut over 6 uker. Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som ny permitteringsperiode, og det må gis nytt varsel og utbetales nye lønnspliktdager. Arbeidstaker kan jobbe i flere 6 ukers-perioder i permitteringsperioden. Arbeidstakeren må gi informasjon til NAV via meldekort om antall timer han/hun har arbeidet.

Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Som arbeidsgiver kan du på visse vilkår få støtte for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars 2021 til 31. august 2021. Støtten er på maksimalt 25 000 kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad. 

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Utvidelse av permitteringsgraden etter iverksatt permittering

Permitteringsgraden kan utvides etter at permitteringen har startet, og uten at lønnspliktdagene påvirkes. Du bør imidlertid sende ut nytt varsel senest 14 dager før utvidelsen av permitteringsgraden.

NAV om dagpenger under permittering

Arbeidstilsynet om permittering

Forlengelse av permittering

I utgangspunktet kan en permittering som er startet forlenges innenfor den maksimale permitteringsperioden. Ved forlengelse av permittering bør du sende ut et nytt varsel.

Permittering av sykmeldte arbeidstakere

Hvis arbeidstaker blir syk under lønnspliktdagene vil lønnspliktdagene stoppe opp, og det vil beregnes sykepenger av dagpengegrunnlaget. Blir arbeidstaker sykmeldt etter at permitteringen er iverksatt, vil NAV være forpliktet til å betale sykepenger. Sykepengene vil bli beregnet på grunnlag av dagpengene. Hvis arbeidstakeren fortsatt er sykmeldt når permitteringen er over, vil sykepengene bli beregnet på grunnlag av arbeidsinntekten fra dette tidspunktet.

Ferie under permittering

Ferie skal avvikles som normalt også under permittering. Du og dine ansatte kan likevel bli enige om å flytte ferien etter reglene i ferieloven. Hvis arbeidstaker tar ut ferie under permittering skal det utbetales feriepenger for denne perioden. Ferie teller ikke med som permitteringstid.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstakere kan sies opp mens de er permittert. De har da rett til å tre inn i arbeidet og til å få utbetalt lønn i oppsigelsestiden. Arbeidstaker som er permittert uten lønn kan selv si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager. I slike tilfeller vil arbeidstaker normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan fremgå av tariffavtale eller annen avtale. Hvis permitteringen har vart i over tre måneder, og det ikke er varslet et spesielt tidspunkt for permitteringens opphør, kan arbeidstakeren normalt fratre uten oppsigelsestid hvis han/hun skal begynne i ny jobb.

Arbeidstilsynet om oppsigelse under permittering

 

Etter permittering

Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver.  Ved permittering på ubestemt tid må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager.

Lov om lønnsplikt under permittering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema